Szkoła Kadr i Płac

Aleksandra Szafran

Get Adobe Flash player

Początek kursu za:

Aktualności HR

Polityka prywatności

ZAKRES

Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac chroni prywatność użytkowników swoich witryn internetowych. Niniejsza Polityka Prywatności zawiera podstawowe zasady ochrony prywatności użytkowników strony www.skip.wroclaw.pl („Strona”).

ZBIERANIE DANYCH

Za pośrednictwem Strony Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac może gromadzić różnego rodzaju informacje o użytkowniku, w tym następujące dane:

Dane identyfikacyjne nadesłane przez użytkownika. Na podstawie zgody użytkownika Strony Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac może gromadzić dane, w tym dane osobowe nadesłane przez użytkownika, umożliwiające identyfikację jego osoby, takie jak adres e-mail, imię, nazwisko, adres zamieszkania, lub inne podobne informacje („Dane Użytkownika”). Podanie takich danych jest dobrowolne. Miejsca w Stronie, w których są zbierane dane, są wyraźnie wskazane.

Logi serwera sieciowego.

Podobnie jak ogromna większość administratorów stron internetowych, Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac automatycznie gromadzi logi serwera sieciowego w przypadku odwiedzenia strony przez użytkownika za pomocą komputera, na którym zainstalowana jest strona (zwanego „serwerem sieciowym”). Serwer sieciowy automatycznie rozpoznaje niektóre informacje, takie jak adres IP użytkownika (patrz także poniżej), data i miejsce odwiedzenia Strony, odwiedzone strony w Stronie, stronę internetową, z której użytkownik wszedł do tej Strony, rodzaj używanej przeglądarki (np. Internet Explorer), rodzaj używanego systemu operacyjnego (np. Windows 2000) oraz nazwa domeny i adres operatora serwisu internetowego użytkownika (np. AOL). Jeżeli Strona wykorzystuje pliki cookie (o czym mowa poniżej), serwer sieciowy będzie również zapisywał tę informację. Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac często przegląda logi serwera w celu stwierdzenia, które strony są najczęściej odwiedzane. Służy to uzyskaniu lepszej orientacji na temat tego, jak nasi goście korzystają z Strony. Praktyka ta, zwana powszechnie statystyką internetową (Web Statistics), umożliwia Grzegorzowi Mogilewskiemu utrzymanie i doskonalenie serwisu. Ponadto, w przypadku nadużycia systemu, możemy skorzystać z powyższych informacji wspólnie z obsługującym użytkownika operatorem serwisu internetowego i władzami lokalnymi w celu dotarcia do źródła nadużycia.

Adresy IP.

Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac może gromadzić informacje o adresie IP użytkownika. Adres IP to numer nadany komputerowi użytkownika przez operatora serwisu internetowego w celu umożliwienia użytkownikowi dostępu do internetu. Zazwyczaj, adres IP zmienia się przy każdym podłączeniu się użytkownika do internetu (jest to tzw. adres „dynamiczny”). Należy jednak pamiętać, że w niektórych okolicznościach, w przypadku łącza szerokopasmowego istnieje możliwość, że uzyskany przez nas adres IP użytkownika lub nawet wykorzystywany przez nas plik cookie będzie zawierać informacje umożliwiające identyfikację użytkownika. Dzieje się tak dlatego, że w przypadku niektórych łączy szerokopasmowych adres IP użytkownika nie zmienia się (pozostaje „statyczny”) i mógłby zostać skojarzony z jego komputerem osobistym. Adresy IP wykorzystywane są jako część informacji zawartej w opisanych wyżej logach serwera sieciowego.

Pliki cookie.

Strona korzysta obecnie z technologii pod nazwą „cookie”. Plik cookie stanowi informację, którą nasz serwer sieciowy wysyła do komputera użytkownika (a właściwie do pliku przeglądarki) z chwilą uzyskania przez użytkownika dostępu do Strony. Niniejsza część Polityki Prywatności opisuje zasady wykorzystywania plików cookie związanych z korzystaniem z Strony, informuje, jak odnaleźć pliki cookie w komputerze użytkownika oraz jak zmienić ustawienia prywatności w celu ograniczenia zastosowania tych plików. Należy pamiętać, że ograniczenie zastosowania plików cookie może mieć wpływ na zakres korzystania z Strony przez użytkownika oraz uniemożliwić mu dostęp do niej (i innych stron internetowych). Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac korzysta obecnie bądź może w przyszłości korzystać z następujących plików cookie w Stronie:

  • Cookie dotyczące sesji. W trakcie korzystania przez użytkownika z Strony nasz system musi często przywoływać zapisane w pamięci dane techniczne użytkownika podczas przechodzenia przez niego na kolejne strony. Korzystamy z tych danych technicznych na wiele sposobów w celu ulepszania sposobu korzystania ze Strony przez użytkownika. Plik ten nie zawiera żadnych danych pozwalających zidentyfikować osobę użytkownika (nie zawiera danych osobowych) i istnieje tylko do czasu zakończenia sesji oraz opuszczenia Strony.
  • Plik logowania i wielokrotnego korzystania. Przy zalogowaniu się przez użytkownika do strefy ograniczonego dostępu możemy zainstalować plik cookie na komputerze użytkownika w celu zapamiętania jego danych na potrzeby logowania. Mogą one zostać wykorzystane dla wygody użytkownika w celu uniknięcia konieczności ponownego udzielania pełnych informacji przy następnym logowaniu. Plik ten pozostaje w komputerze użytkownika przez czas nieoznaczony, nawet po opuszczeniu Strony.

Pliki cookie osób trzecich znajdujące się na Stronie.

Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac nie zezwala osobom trzecim na instalowanie plików cookie w komputerze użytkownika za pośrednictwem Strony, chyba że pliki te instalowane są na nasz wniosek i znajdują się pod naszą bezpośrednią kontrolą, a osoby trzecie nie mają dostępu do nich ani możliwości korzystania z nich, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszej Polityce Prywatności.

Odmowa przyjęcia i kontrola plików cookie.

Nawet jeżeli użytkownik nie zezwoli na umieszczanie plików cookie na swoim komputerze, większość zawartości Strony pozostanie w dalszym ciągu widoczna, jednak niektóre funkcje takie jak uzyskanie statusu zarejestrowanego użytkownika mogą być niedostępne. Istnieją różne metody przeglądania i usuwania plików cookie zainstalowanych w komputerze użytkownika, w zależności od rodzaju używanej przeglądarki. Poniżej przedstawiamy instrukcje dla użytkowników korzystających z Internet Explorer 5.0 lub nowszej wersji tej przeglądarki. Użytkownikom korzystającym z innych przeglądarek proponujemy odwiedzenie strony internetowej producenta, gdzie powinni znaleźć odpowiednie informacje lub odwiedzenie strony http://www.whatarecookies.com/delete.asp bądź podobnej strony.

W celu przejrzenia plików cookie w przeglądarce Internet Explorer 5.0 lub w nowszej wersji:

Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę General (Ogólne), naciśnij przycisk Settings (Ustawienia) i View Files (Przejrzyj Pliki).

Internet Explorer 6.01

Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę Privacy (Prywatność), wybierz opcję Custom Level (Poziom niestandardowy), kliknij przycisk Advanced (Zaawansowane). Zaznacz opcję „override automatic cookie handling” (zastąp automatyczną obsługę plików cookie) i wybierz opcję Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj), odpowiednio.

Internet Explorer 5.0 lub 5.51

Wybierz pozycję Tools (Narzędzia), a następnie Internet Options (Opcje Internetowe), kliknij zakładkę Security (Bezpieczeństwo), wybierz opcję Custom Level (Poziom niestandardowy). Przewiń okno w dół do szóstej pozycji, aby sprawdzić sposób obsługi plików cookie przez IE5, i zmień wybraną opcję na Accept (Akceptuj), Block (Zablokuj) lub Prompt (Monituj), odpowiednio.

PRZETWARZANIE I UDOSTĘPNIANIE DANYCH

Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac będzie przetwarzał Dane Użytkownika dla celów umożliwienia użytkownikowi korzystania z Strony. Ponadto, Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac może przetwarzać te dane także dla swoich potrzeb, w tym w celu lepszego zrozumienia potrzeb użytkownika oraz zrozumienia, w jaki sposób możemy udoskonalić nasze serwisy internetowe, produkty i usługi. Możemy również wykorzystywać Dane Użytkownika w celu kontaktowania się z użytkownikiem, w tym w celu przekazania mu ogólnych informacji na temat związany z zawartością merytoryczną Strony oraz informacji o naszych produktach i usługach.

Z zastrzeżeniem poniższego, Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac nie będzie udostępniać danych Użytkownika osobom trzecim bez zgody Użytkownika na takie udostępnienie. Możemy udostępniać Dane Użytkownika agentom, wykonawcom i partnerom Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac w związku z usługami świadczonymi przez te osoby lub podmioty na rzecz Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac lub we współpracy z Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac. Korzystanie z Danych Użytkownika przez agentów, wykonawców i partnerów ograniczone jest wyłącznie do celów związanych ze świadczeniem usług na rzecz Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac. Możemy, na przykład, przekazywać Dane Użytkownika agentom, wykonawcom lub partnerom dla potrzeb prowadzenia naszych baz danych, świadczenia usług przetwarzania danych, przekazywania użytkownikowi drogą elektroniczną żądanych informacji. Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac wymaga od takich wykonawców przedstawienia umownych gwarancji ochrony bezpieczeństwa i prywatności danych na poziomie opisanym w niniejszej Polityce Prywatności.

Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac zastrzega sobie prawo do przekazywania Danych Użytkownika w odpowiednim zakresie na żądanie uprawnionych organów władz oraz w przypadkach wymaganych przepisami prawa. W wyjątkowo rzadkich przypadkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa lub spółki (takich jak ataki terrorystyczne na World Trade Centre we wrześniu 2001 roku), Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac zastrzega sobie prawo udostępnienia całej bazy danych osób odwiedzających i klientów właściwym organom władz w wypadkach przewidzianych prawem.

Możemy ponadto przekazywać Dane Użytkownika osobom trzecim w związku ze sprzedażą, cesją lub innego rodzaju zbyciem przedsiębiorstwa związanego z Stroną, której dotyczą dane (w przypadkach dozwolonych przez prawo). W takim przypadku zobowiążemy każdego nabywcę do traktowania Danych Użytkownika w sposób zgodny z niniejszą Polityką Prywatności.

Każda osoba trzecia, której udostępnimy Dane Użytkownika (z wyłączeniem organów władz, którym informacje są ujawniane na skutek wymogów wynikających z przepisów prawa) zostanie umownie zobowiązana do zapewnienia ochrony prywatności co najmniej na poziomie przewidzianym w niniejszej Polityce Prywatności.

POPRAWIANIE I USUWANIE DANYCH

Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac niniejszym informuje, że każdy użytkownik ma prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania. Każdy użytkownik może również żądać ich usunięcia, jak też usunięcia konta użytkownika lub skreślenia użytkownika z listy kontaktowej Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac. W takim celu prosimy o wystosowanie pisma do Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac na następujący adres:


Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac
ul. Strzegomska 280/12
54-432 Wrocław
Polska

Informujemy, że usunięcie niektórych Danych Użytkownika może skutkować usunięciem konta użytkownika. Użytkownik zostanie powiadomiony o usunięciu jego konta.

W celu dokonania aktualizacji lub zmiany Danych Użytkownika prosimy o przesłanie pisma do Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac na powyższy adres. Użytkownik zostanie powiadomiony o uaktualnieniu jego konta.

INNE WAŻNE INFORMACJE

Osoby nieletnie.

Należy pamiętać, że Strona nie jest przeznaczona dla osób poniżej 13. roku życia i nie została zaprojektowana w celu zachęcenia takich osób do odwiedzania jej. Nie gromadzimy danych umożliwiających identyfikację od osób, co do których wiemy, że nie ukończyły 13. roku życia.

Dane wrażliwe.

W przypadku, gdyby niniejsza Strona miała zbierać i przetwarzać dane osobowe ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, przekonania polityczne, religijne lub filozoficzne, przynależność do organizacji związkowych, dane dotyczące stanu zdrowia, życia seksualnego lub karalności odbędzie się to wyłącznie na podstawie wyraźnej, dobrowolnej zgody użytkownika oraz wyłącznie w zakresie koniecznym dla funkcjonowania Strony lub serwisu oferowanego za jej pośrednictwem.

Łącza do innych Witryn.

Dla wygody odwiedzających Strona może oferować łącza do szeregu Stron, które w naszej opinii mogą zawierać użyteczne informacje. Opisane w niniejszym dokumencie zasady i procedury nie mają zastosowania do takich stron. Proponujemy bezpośredni kontakt w celu uzyskania informacji na temat zasad prywatności, bezpieczeństwa, gromadzenia i dystrybucji danych stosowanych przez takie strony. Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania ani za treść stron internetowych osób trzecich.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności.

Możemy co pewien czas dokonywać uaktualnień niniejszej Polityki Prywatności. W takiej sytuacji udostępnimy uaktualnioną wersję Polityki Prywatności użytkownikom poprzez umieszczenie jej na niniejszej stronie.

© Aleksandra Szafran Szkoła Kadr i Płac 2010 - 2014.
Wszelkie prawa zastrzeżone